Inhoudsopgave

 

Artikel 1.    Begrippen……………………………………………………………………………………………………………… 2

Artikel 2.    Toepasselijkheid…………………………………………………………………………………………………….. 3

Artikel 3.    Totstandkoming Overeenkomsten………………………………………………………………………………. 3

Artikel 4.    Communicatie………………………………………………………………………………………………………… 4

Artikel 5.    Informatieplichten PestWatcher………………………………………………………………………………….. 4

Artikel 6.    Levering van zaken anders dan Embedded Systems………………………………………………………. 4

Artikel 7.    Prijzen en tarieven…………………………………………………………………………………………………… 5

Artikel 8.    Intellectuele rechten…………………………………………………………………………………………………. 5

Artikel 9.    Overdracht van rechten en verplichtingen en onder-aanneming………………………………………….. 6

Artikel 10.    Persoonsgegevens en privacy…………………………………………………………………………………. 6

Artikel 11.    Garanties en continuïteit………………………………………………………………………………………….. 8

Artikel 12.    Aansprakelijkheid………………………………………………………………………………………………….. 8

Artikel 13.    Overmacht…………………………………………………………………………………………………………… 9

Artikel 14.    Geheimhouding en commerciële uitingen………………………………………………………………….. 10

Artikel 15.    Duur en beëindiging……………………………………………………………………………………………… 10

Artikel 16.    Exit bepaling………………………………………………………………………………………………………. 12

Artikel 17.    Wijzigingen en aanvullingen……………………………………………………………………………………. 12

Artikel 18.    Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter……………………………………………………………. 12

Artikel 19.    Bijzondere bepalingen ter zake van softwareontwikkeling……………………………………………… 13

 

Bijzondere bepalingen voor Afnemers in de hoedanigheid van Gebruiker en/of Eindgebruiker………………. 14

Artikel 20.    Verplichtingen Gebruikers/Eindgebruikers…………………………………………………………………. 14

Artikel 21.    Zorgplicht ten aanzien van beveiligingsmiddelen………………………………………………………… 15

Artikel 22.    Informatieverplichtingen………………………………………………………………………………………… 15

Artikel 23.    Facturering, betaling en opschortingsrechten…………………………………………………………….. 15

 

Bijzondere voorwaarden voor Afnemers in de hoedanigheid van Distributeur…………………………………….. 17

Artikel 24.    Marketing en promotie………………………………………………………………………………………….. 17

Artikel 25.    Facturering, betaling en opschortingsrechten…………………………………………………………….. 17

Artikel 26.    Vrijwaring en incassorisico…………………………………………………………………………………….. 17

 

Bijzondere voorwaarden voor Afnemers in de hoedanigheid van Plaagdiermanagementbedrijf………………. 18

Artikel 27.    Verplichtingen Gebruikers en Eindgebruikers……………………………………………………………… 18

Artikel 28.    Marketing en promotie………………………………………………………………………………………….. 18

Artikel 29.    Ondersteuning van Gebruikers en Eindgebruikers……………………………………………………….. 18

Artikel 30.    Informatieverplichtingen………………………………………………………………………………………… 18

Artikel 31.    Vrijwaring en incassorisico…………………………………………………………………………………….. 19

Artikel 32.    Persoonsgegevens en privacy……………………………………………………………………………….. 19

Artikel 33.    Facturering, betaling en opschortingsrechten…………………………………………………………….. 19

 

 

 

 • Begrippen
  • Afnemer: wederpartij van PestWatcher in een Overeenkomst ofwel de beoogde afnemer van PestWatcher in het kader van een door PestWatcher uitgebrachte voorstel.
  • Algemene voorwaarden: Het overzicht van definities, uitgangspunten, verantwoordelijkheden en verplichtingen waaraan betrokken partijen in een Overeenkomst zich aan conformeren door het ondertekenen van de Overeenkomst met onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
  • Dienstverlening: alle door PestWatcher aan of ten behoeve van Afnemer te verlenen diensten in de vorm van arbeid, SaaS-diensten en Embedded Systems.
  • Distributeur: Afnemer welke Dienstverlening van PestWatcher aanbiedt aan Afnemer in de hoedanigheid van Afnemer en in dat kader Overeenkomsten tot stand brengt tussen Distributeur en Afnemer waarin PestWatcher geen partij is.
  • Eindgebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijnde de feitelijke gebruiker van de Dienstverlening van PestWatcher.
  • Embedded Systems: elektronische systemen (hardware én software) dat is geïntegreerd in gebruiksartikelen of apparaten met de bedoeling deze een vorm van intelligent gedrag te bezorgen.
  • Functionele specificaties: de schriftelijke specificaties, opgenomen in een document waarin de functies en gegevens zijn beschreven welke door middel van de SaaS-diensten of middels Embedded Systems aangeboden worden.
  • Gebrek: het substantieel niet voldoen van de Dienstverlening aan de Functionele specificaties.
  • Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Eindgebruiker(s) toegerekend kunnen worden, hetzij uit hoofde van een Overeenkomst met PestWatcher, hetzij uit hoofde van een overeenkomst met een Plaagdiermanagementbedrijf.
  • Ondersteuning: dienst bestaande uit het telefonisch en/of per e-mail en/of door middel van een website, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van de Programmatuur alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken die het ongehinderd gebruik van Programmatuur belemmeren en het oplossen van deze problemen.
  • Overeenkomst: een Overeenkomst tussen partijen welke verwijst naar onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
  • Plaagdiermanagement: door PestWatcher te leveren dienst die Eindgebruikers in staat stelt om registraties ten behoeve van plaagdiermanagementbeheer te faciliteren.
  • Plaagdiermanagementbedrijf: een Afnemer van PestWatcher welke de Dienstverlening van PestWatcher uit eigen hoofde en voor eigen rekening en risico aan Gebruikers aanbiedt in welk geval de Gebruikers en/of Eindgebruikers in de relatie tussen Plaagdiermanagementbedrijf en PestWatcher aan Plaagdiermanagementbedrijf toegerekend worden.
  • SaaS-diensten: Software-as-a-Service, dienst bestaande uit het op afstand (via bijvoorbeeld het internet) aanbieden van bepaalde functionaliteit.
  • Storing: een substantiële onderbreking van de levering van de Dienstverlening ofwel een substantiële vermindering van de prestaties van de Dienstverlening.
  • Toegangscode: een vertrouwelijke code of wachtwoord waarmee Eindgebruiker zich toegang verwerft tot SaaS-diensten of door middel waarvan een Eindgebruiker zich kan authentiseren in het kader van een Authenticatiedienst.
  • Toegangsmiddel: een fysiek (onderdeel van een) authenticatiemiddel voorzien van voorgeprogrammeerde software die Gebruiker in staat stelt in combinatie met een ter beschikking gestelde Toegangscode geauthentiseerde toegang tot SaaS-diensten te verkrijgen of jegens een derde te authentiseren. Hiervoor kan het vereist zijn dat er aanvullende apparatuur (zoals kaartlezers) bij Eindgebruikers aanwezig is. Een Toegangsmiddel kan voorzien zijn van een gekwalificeerd certificaat in de zin van artikel 3:15a BW.
 • Toepasselijkheid
  • Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, op alle offertes en op alle (rechts)handelingen tussen PestWatcher en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
  • De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door een Eindgebruiker van de Dienstverlening van PestWatcher.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
  • In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Indien in aanbiedingen of Overeenkomsten afwijkende bepalingen zijn opgenomen zullen deze prevaleren boven hetgeen daarover in onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden is opgenomen, met dien verstande dat onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden aanvullende werking hebben in het geval de afwijkende bepalingen voor verschillende uitleg vatbaar zijn.
 • Totstandkoming Overeenkomsten
  • Uitingen van PestWatcher op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Dienstverlening gelden als een geheel vrijblijvend aanbod.
  • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Dienstverlening. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van PestWatcher van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

 

 

 • Communicatie
  • Iedere communicatie tussen PestWatcher en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
  • De door PestWatcher opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
  • Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
 • Informatieplichten PestWatcher
  • Onverminderd eventueel voor PestWatcher bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is PestWatcher niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.
  • Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing.
  • PestWatcher zal bij wijzigingen in de minimumconfiguratie welke van Eindgebruikers geëist wordt Afnemer hier ten minste drie (3) maanden van te voren van verwittigen.
  • PestWatcher zal Eindgebruikers welke langdurig nalaten gebruik te maken van de door PestWatcher geboden mogelijkheid om door middel van SaaS-diensten van PestWatcher verwerkte gegevens van Eindgebruikers te archiveren hiervan langs elektronische weg verwittigen.
 • Levering van zaken anders dan Embedded Systems
  • Indien in de Overeenkomst staat vermeld dat zaken worden geleverd anders dan Embedded Systems zullen deze zaken altijd worden geleverd door een derde-leverancier, in welk geval in plaats van onderhavige voorwaarden de leveringsvoorwaarden van de betreffende derde-leverancier van toepassing zijn op de levering van de betreffende zaken.
  • Indien een Overeenkomst de levering van zaken anders dan Embedded Systems bestrijkt zal PestWatcher in dit verband fungeren als projectcoördinator. Dit houdt in dat Afnemer voor vragen en informatie met betrekking tot de apparatuur contact kan opnemen met PestWatcher. PestWatcher zal vervolgens verder contact opnemen met de betreffende derde-leverancier.
  • Indien PestWatcher op grond van een Overeenkomst zaken levert gaat de eigendom daarvan over op Afnemer onder voorbehoud van volledige betaling door Afnemer van de voor betreffende zaken overeengekomen prijs.
  • Afnemer draagt na het moment van aflevering van de zaken het risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de onder voorbehoud van eigendom geleverde zaken.
 • Prijzen en tarieven
  • De prijzen en tarieven van de Dienstverlening zijn vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
  • Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zijn de overeengekomen prijzen en tarieven vast en onveranderlijk tot het tijdstip, waarop de desbetreffende opdracht is geëindigd. Evenwel is PestWatcher gerechtigd de prijzen jaarlijks, voor het eerst op 1 januari van het eerste kalenderjaar volgend op het jaar van de totstandkoming van de Overeenkomst te verhogen op basis van de ontwikkeling van het CBS-indexcijfer voor CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor de bedrijfstak Zakelijke Dienstverlening op de meest recente tijdsbasis met als basis 2010 is 100. Prijs- en tariefswijzigingen zullen voor de ingangsdatum door PestWatcher schriftelijk aan Afnemer worden medegedeeld onder vermelding van de grondslag en berekeningswijze.
  • Bij tussentijdse wijziging van de omvang van de opdracht of de inhoud van de Dienstverlening is het mogelijk dat er een tariefswijziging plaatsvindt. Afnemer zal hier tijdig en schriftelijk van op de hoogte worden gesteld onder vermelding van grondslag en berekeningswijze. Afnemer heeft op dat moment de mogelijkheid om de Dienstverlening te beëindigen.
 • Intellectuele rechten
  • PestWatcher is auteursrechthebbende en beschikt over de verkooprechten met betrekking tot de door PestWatcher ontwikkelde en geproduceerde SaaS-diensten en Embedded Systems.

 

 • Afnemer zal geen enkel recht kunnen doen gelden op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model- of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom dat toebehoort of in licentie gegeven is aan PestWatcher.
 • Alle rechten die Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst heeft om gebruik te maken van waren- en dienstenmerken, komen bij beëindiging van voornoemde Overeenkomst van rechtswege te vervallen.
 • Afnemer zal geen merken of handelsnamen gebruiken die gevaar opleveren voor associatie of verwarring met de beschermde namen van PestWatcher, en zal geen poging doen dergelijke merken of handelsnamen te laten registreren. Afnemer zal de beschermde namen van PestWatcher niet in diskrediet brengen noch daaraan afbreuk doen.
 • Ieder voorgenomen gebruik door Afnemer van de beschermde namen in combinatie met hetzij haar handelsnaam, hetzij haar merk, dient vooraf ter goedkeuring aan PestWatcher te worden voorgelegd.
 • In geval van inbreuk door derden op enige rechten van intellectuele of industriële eigendom van PestWatcher zal PestWatcher, geheel naar eigen oordeel, al dan niet in rechte ageren. Afnemer is gehouden PestWatcher hierbij alle redelijkerwijze te verlangen steun te verlenen en omgekeerd, waarbij alle redelijkerwijs noodzakelijke door Afnemer te maken kosten door PestWatcher worden vergoed.

 

 • PestWatcher garandeert Afnemer dat PestWatcher gerechtigd is tot levering van de Dienstverlening aan Afnemer of aan Afnemer toe te rekenen Gebruikers en/of Eindgebruikers en vrijwaart Afnemers dan ook tegen claims van derden ter zake van (vermeende) inbreuken op de intellectuele rechten van dergelijke derden.

 

 • De Afnemer is verplicht om gebruik van derden van de Dienstverlening van PestWatcher anders dan uit hoofde van de Overeenkomst tegen te gaan.

 

 • Medewerkers van PestWatcher zijn niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de bedrijfsgegevens van Afnemer of diens Eindgebruikers, tenzij hiertoe door de betreffende partij vooraf goedkeuring is verkregen ofwel het aanbrengen van dergelijke wijzigingen redelijkerwijze voortvloeit uit de werkzaamheden ten behoeve van Afnemer.
 • Alle (databank)rechten welke ontstaan als gevolg van het gebruik van SaaS-diensten door een Eindgebruiker komen aan de Gebruiker voor wiens rekening desbetreffende Eindgebruiker toe. Het voorgaande laat echter onverlet dat het PestWatcher is toegestaan om statistische informatie te genereren op basis van de door Eindgebruikers door middel van SaaS-diensten verwerkte gegevens. PestWatcher zal deze gegevens zodanig aggregeren dat deze niet tot een Gebruiker toe te rekenen zijn. Het staat PestWatcher vrij om dergelijke geaggregeerde statistische gegevens te gebruiken, ongeacht het doel. PestWatcher zal tevens gerechtigd zijn om dergelijke statistische gegevens met derden te delen.

 

 • Onverlet het hier voorgaande is PestWatcher tevens gerechtigd om in het geval meerdere Gebruikers gegevens of producten en diensten van andere leveranciers combineren met de Dienstverlening, PestWatcher gerechtigd is om, indien de optimalisatie van de Dienstverlening hierbij gebaat is, in overleg met een dergelijke leverancier van Gebruikers te treden over optimalisatie.
 • Overdracht van rechten en verplichtingen en onder-aanneming
  • Iedere partij kan na schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst aan derden overdragen. Aan een dergelijke toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
  • Niettegenstaande het voorgaande artikellid is PestWatcher bevoegd bij de uitvoering van iedere Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onder-aanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Een en ander laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van PestWatcher voor de nakoming van de krachtens een Overeenkomst op PestWatcher rustende verplichtingen en de krachtens de belasting en sociale verzekeringswetgeving op PestWatcher als werkgever rustende verplichtingen.
 • Persoonsgegevens en privacy
  • Afnemer en PestWatcher garanderen over en weer dat zij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving welke betrekking heeft op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen. Een verplichting van Afnemer kan zijn om de verwerking van persoonsgegevens aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
  • Afnemer zal PestWatcher vrijwaren tegen elke aanspraak van de derden, waaronder mede begrepen het College Bescherming Persoonsgegevens of individuen met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van Afnemer of aan hem toe te rekenen Eindgebruikers.

 

 

 • Afnemer in de hoedanigheid van Gebruiker uit hoofde van het beheren van Plaagdiermanagement ”verantwoordelijke” en” bewerker” is, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), Afnemer in de hoedanigheid van Plaagdiermanagementbedrijf uitsluitend ”bewerker” kan zijn in de zin van artikel 1 Wbp.
 • In de relatie tussen PestWatcher en Afnemer zal PestWatcher, ongeacht de hoedanigheid van Afnemer, als “bewerker” in de zin van artikel 1 Wbp en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden beschouwd.
 • PestWatcher verplicht zich jegens Afnemer om geen verwerking van persoonsgegevens welke onder de verantwoordelijkheid van Afnemer vallen plaats te doen vinden anders dan uit de Overeenkomst met Afnemer voortvloeit.
 • Uit de relatie tussen verantwoordelijke en bewerker of die tussen bewerker en een opvolgende bewerker vloeit voort dat de verantwoordelijke aan de bewerker respectievelijk de bewerker aan de opvolgende bewerker tijdig informatie verschaft over noodzakelijke wijzigingen in het beveiligings- en continuïteitsbeleid. In de relatie tussen PestWatcher en Afnemer is Afnemer er zich van bewust dat PestWatcher in haar Dienstverlening geen Afnemer specifiek beveiligings- en continuïteitsbeleid kan voeren en dat dit voor alle afnemers geharmoniseerd dient te worden. Uit de aard van de gezagsverhouding tussen verantwoordelijke en bewerker respectievelijk bewerker en opvolgend bewerker vloeit dan ook voort dat indien PestWatcher materieel niet in staat is haar beveiligings- en continuïteitsbeleid aan te passen aan de redelijke eisen van Afnemer, Afnemer bevoegd is de Overeenkomst te beëindigen als ware dit een toerekenbare tekortkoming van PestWatcher als bedoeld in Artikel 15.
 • Partijen zullen elkaar informeren van feiten waarvan zij redelijkerwijze kunnen verwachten dat deze invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens door de andere partij.
 • PestWatcher zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van ieder incident of nog niet eerder onderkend gevaar voor incidenten waarvan voor PestWatcher voorzienbaar is dat zij de vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking zouden kunnen aantasten.
 • Afnemer kan periodiek en/of wanneer daar gerede aanleiding toe bestaat inzage vorderen dan wel inzage ten behoeve van door PestWatcher aan te wijze derden – bijvoorbeeld door Afnemer in te schakelen deskundigen – vorderen ter zake de naleving van de uit onderhavige overeenkomst en/of de Wbp en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen van PestWatcher, met dien verstande dat indien PestWatcher uit eigen beweging of op verzoek van een derde een dergelijke onderzoek heeft doen plaatsvinden minder dan negen (9) maanden voorafgaande aan het verzoek van Afnemer, Afnemer genoegen zal nemen met een afschrift van de resultaten van een dergelijk onderzoek. In dit kader aanvaardt Afnemer dan ook dat de resultaten van een door hem gevraagd onderzoek met derden (zijnde andere Afnemers) gedeeld kunnen worden.
 • PestWatcher is zich bewust van de zelfstandige controlebevoegdheden van het CBP en zal deze toezichthouder toegang verstrekken en medewerking verlenen aan een onderzoek met betrekking tot de op grond van deze overeenkomst verwerkte persoonsgegevens.
 • PestWatcher is op de hoogte van de ten tijde van ondertekening van toepassing zijnde publicaties van het CBP met betrekking tot de nadere invulling van de door artikel 13 Wbp op verantwoordelijke rustende verplichting tot het treffen van passende organisatorische en technische maatregelen teneinde de beveiliging van de bij de verwerking betrokken persoonsgegevens te waarborgen en aanvaardt dat genoemde verplichting op grond van artikel 14 Wbp aan haar doorgegeven wordt en dat PestWatcher hier toezicht op houdt.
 • Garanties en continuïteit
  • PestWatcher garandeert dat de Dienstverlening zo optimaal mogelijk wordt aangeboden en dat eventuele storingen of gebreken zo snel als redelijkerwijze mogelijk is verholpen zullen worden. PestWatcher zal naar beste vermogen zorg dragen dat de Dienstverlening een zo hoog mogelijke beschikbaarheid kent.
  • PestWatcher garandeert gedurende de looptijd van een Overeenkomst dat:
 1. De op afstand ter beschikking gestelde Dienstverlening functioneert in overeenstemming met de Functionele specificaties;
 2. De Dienstverlening die op afstand ter beschikking wordt gesteld voldoet aan de gangbare technische normen.

 

 • PestWatcher garandeert, indien en voor zover overeengekomen, dat zij reservekopieën van de gegevens van Afnemers en/of Gebruikers bij derden in bewaring zal geven. PestWatcher zal te allen tijde het maken van reservekopieën via het systeem mogelijk maken voor Afnemer. De eigendom van de gegevensdragers van dergelijke kopieën draagt PestWatcher bij voorbaat over aan Afnemer onder opschortende voorwaarde van faillissement, de aanvraag van faillissement, surseance van betaling, de aanvraag van surseance van betaling ofwel de beslaglegging op substantieel bij SaaS-diensten van PestWatcher betrokken vermogensbestanddelen. Op eerste verzoek van Afnemer zal PestWatcher de inhoud van de bij onderhavige bepaling betrokken bewaarneming overeenkomsten aan Afnemer overleggen. Indien en voor zover de betrokken reservekopieën versleuteld of anderszins beveiligd zullen zijn, is PestWatcher verplicht de betrokken toegangscodes en dergelijke al ten tijde van het maken van de reservekopie aan Afnemer te doen toekomen.
 • PestWatcher garandeert dat de SaaS-diensten, voor zover toe te rekenen aan PestWatcher, is voorzien van adequate beveiligingen zulks tegen de achtergrond van de stand der techniek en de bij PestWatcher bekend zijnde aard van de gegevensverwerking.
 • Aansprakelijkheid
  • PestWatcher is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienstverlening.
  • Voor zover in rechte en/of tijdens arbitrage komt vast te staan dat op PestWatcher enige aansprakelijkheid rust uit hoofde van een Overeenkomst of anderszins, is de aansprakelijkheid beperkt tot vermogensschade en per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag ter hoogte van de in het jaar voorafgaand aan het schadeveroorzakende incident uit hoofde van eerdergenoemde Overeenkomst van Afnemer ontvangen betalingen met een maximum van € 50.000,-. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade en de schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van leveranciers van telecommunicatievoorzieningen, alsmede voor opzettelijke inbreuken van derden in de ingerichte beveiligingssystemen is uitgesloten.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:
 1. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
 2. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PestWatcher en/of haar medewerkers.

 

 

 

 • Eventuele aansprakelijkheid van PestWatcher wegens tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat pas nadat PestWatcher door Afnemer in gebreke is gesteld. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij PestWatcher een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 • Indien en voor zover Afnemer zelf Dienstverlening aanbiedt aan Eindgebruikers zal Afnemer gedurende de looptijd van iedere Overeenkomst een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, en deze voortdurend van kracht doen zijn. Op eerste verzoek van PestWatcher zal Afnemer een kopie van de verzekeringspolis en het bewijs van betaling van de premie doen toekomen aan PestWatcher.
 • Aansprakelijkheid voor gegevensverlies is uitgesloten, tenzij het opslaan van gegevens een kernprestatie van de Overeenkomst vormde en Afnemer of aan Afnemer toe te rekenen derden niet in de gelegenheid waren om reservekopieën te maken van de gegevens.
 • Afnemer verbindt zich om PestWatcher schadeloos te stellen in gevallen waarin schade voor PestWatcher is ontstaan als direct of indirect gevolg van het niet of niet geheel nakomen van enige verplichtingen zoals in een Overeenkomst, door Afnemer haar werknemers of derden waarvan hij zich bij uitvoering van de Overeenkomst bedient, of als direct of indirect gevolg van de bedrijfsvoering van Afnemer, zijn activiteiten of enig verzuim van Afnemer.
 • Afnemer vrijwaart PestWatcher voor aanspraken van Eindgebruikers op PestWatcher ter zake van de exploitatie van de PestWatcher Dienstverlening. Afnemer verplicht zich tot het, op haar kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van stagnatie bij PestWatcher en aan het beperken van de door PestWatcher te maken extra kosten en/of te lijden schade.
 • Onverminderd het bepaalde in onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden met betrekking tot vrijwaringen en garanties, sluit PestWatcher uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct en indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet of niet behoorlijk werken van de Dienstverlening, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om daarvan gebruik te maken waaronder schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens, bestanden of programmatuur, met inbegrip van de kosten gemaakt om dergelijke gegevens te herstellen of te reproduceren.
 • Overmacht
  • Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte van en/of gebrek aan medewerkers aan de zijde van PestWatcher, stakingen en verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen.
  • Partijen kunnen zich tegenover elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
  • In geval de overmacht langer dan zestig (60) Werkdagen duurt, hebben partijen het recht de Overeenkomst door een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

 

 

 • Geheimhouding en commerciële uitingen
  • Gedurende de looptijd van en na beëindiging van een Overeenkomst zullen partijen alle vertrouwelijke informatie welke hen betreffende de andere partij en/of de Dienstverlening uit hoofde van voornoemde Overeenkomst bekend wordt, onder zich houden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zullen partijen er niet toe overgaan vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar te maken, te publiceren of anderszins te verspreiden dan wel openbaarmaking, publicatie of op andere wijze verspreiding toestaan. Partijen zullen hun medewerkers verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. Tot vertrouwelijke informatie wordt tevens gerekend informatie over de ene partij waarvan de andere partij kan weten dat zij als vertrouwelijk beschouwd dient te worden.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is het Afnemer zonder andersluidende schriftelijke toestemming van PestWatcher niet toegestaan zich schriftelijk anders te uiten over onderhavige samenwerking dan zoals in dit artikel aangegeven.
  • Mondelinge uitingen dienen een identieke strekking te hebben als de in dit artikel aangegeven toegestane uitingen.
 • Duur en beëindiging
  • Een Overeenkomst treedt in werking als beide partijen haar getekend hebben, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  • Indien een Overeenkomst geen expliciete looptijd bevat wordt deze geacht voor bepaalde tijd, te weten één (1) jaar, te zijn aangegaan en kan de Overeenkomst na verloop van voornoemde termijn telkens stilzwijgend worden verlengd voor één (1) jaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
  • Indien een Overeenkomst geen expliciete opzegtermijn bevat wordt deze geacht een wederzijdse opzegtermijn van drie (1) maanden te hebben.
  • Beëindiging van een Overeenkomst laat door Afnemer conform Artikel 9.1 aangegane verplichtingen onverlet, met dien verstande dat verlenging van dergelijke verplichtingen derhalve niet meer mogelijk is. Ten aanzien van de in de vorige volzin bedoelde verplichtingen zullen partijen indien en voor zover noodzakelijk verdere uitvoering geven aan de Overeenkomst als ware die niet beëindigd.
  • PestWatcher is gerechtigd iedere Overeenkomst met Afnemer buiten rechte met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval Afnemer, dan wel een bij zijn onderneming betrokken persoon, ernstig in opspraak is geraakt of anderszins handelt of nalaat, zodanig dat enige vorm van schade wordt toegebracht aan de goede naam van PestWatcher en/of diens producten en/of bedrijfsvoering ofwel dat het aannemelijk is dat voornoemde situatie ontstaat.

 

 

 • Buiten hetgeen elders in onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden is bepaald is:
 1. ieder der partijen gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven of via gerechtelijke procedure indien de andere partij in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende Overeenkomst tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, volhardt.
 2. ieder der partijen gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte iedere Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling wordt verleend; het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij dan wel op de Programmatuur en/of bij door PestWatcher geleverde betrokken activa beslag wordt gelegd, dan wel de wederpartij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de desbetreffende Overeenkomst na te kunnen komen.
 • Ingeval een Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd is PestWatcher, onverminderd de overige toekomende rechten, steeds gerechtigd om de uitvoering van de orders die reeds door PestWatcher voor de datum van opzegging c.q. ontbinding waren geaccepteerd doch nog niet geheel of volledig waren uitgevoerd geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 • Ingeval van beëindiging van een Overeenkomst:
 1. dient Afnemer onmiddellijk het eventuele gebruik van beschermde namen te staken;
 2. dient Afnemer onmiddellijk uitingen op websites, inclusief verwijzingen naar portals te verwijderen;
 3. worden alle openstaande bedragen direct opeisbaar per de datum waarop de Overeenkomst eindigt;
 4. zal Afnemer onmiddellijk doch met inachtneming van het bepaalde in de laatste volzin lid 2 van dit artikel alle originelen en kopieën van alle documenten, handleidingen, reclamemateriaal, vertrouwelijke schriftelijke informatie en andere door PestWatcher aan Afnemer verstrekte materialen teruggeven indien en voor zover door PestWatcher in het kader van de uitvoering van die Overeenkomst aan Afnemer verstrekt en Afnemer een andere hoedanigheid dan Gebruiker had.
  • Ingeval van beëindiging anders dan op grond van toerekenbare tekortkoming of in het geval van verstrijken van de duur van een Overeenkomst zal PestWatcher tegenover Afnemer niet gehouden zijn tot voldoening van enige vergoeding of schadeloosstelling ter zake van winstderving, uitgaven, gedane investeringen of verplichtingen aangaande in het kader van de bedrijfsvoering, tot vergoeding van een door Afnemer verworven goodwill, of tot vergoeding van andere indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
  • Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van een Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van voornoemde Overeenkomst bestaan. De beëindiging van een Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: openstaande betalingen, geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, overnamebeding, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 

 

 • In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Indien Afnemer zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft PestWatcher het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Exit bepaling
  • In het kader van de continuïteit van de informatievoorziening van Afnemer zal Afnemer tot drie (3) weken na beëindiging van de Overeenkomst in de gelegenheid gesteld worden om diens gegevens veilig te stellen. PestWatcher is gerechtigd de gegevens na een dergelijke overdracht dan wel drie (3) maanden na de beëindiging van de SaaS-diensten te vernietigen.
  • Het recht tot overdracht van gegevens van Afnemer strekt zich niet uit tot het (doen) uitvoeren van gegevensconversies op aan PestWatcher toe te rekenen infrastructuur.
 • Wijzigingen en aanvullingen
  • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
 • Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden en iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • In geval van een geschil, geeft de meest gerede van partijen aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is.
  • Alle geschillen welke naar aanleiding van of ten gevolge van onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden en/of een Overeenkomst tussen partijen en haar rechtsopvolgers mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan een arbitragepanel van de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA) te Haarlem.
  • Het hier voorgaande lid laat onverlet de bevoegdheid van ieder der partijen om in het geval van een spoedeisend geschil een voorlopige voorziening te vragen bij de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch ofwel door het verzoeken van conservatoire maatregelen bij een daartoe bevoegde rechter.
  • Alvorens het geschil voor te leggen aan een arbitragepanel van de SGOA, zullen partijen trachten het geschil door middel van enige andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting, zoals bindend advies, conflictbemiddeling en mini-trial, proberen op te lossen.
  • Het in de leden 3, 4 en 5 bepaalde laat onverlet de verplichting van partijen zich maximaal in te spannen om geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.
 • Bijzondere bepalingen ter zake van softwareontwikkeling
  • Indien PestWatcher en Afnemer overeen zijn gekomen dat er sprake is van het door PestWatcher (doen) ontwikkelen van computerprogrammatuur is Afnemer zich bewust van de afhankelijkheid van PestWatcher van het ontvangen van juiste informatie met betrekking tot de beoogde werking van de computerprogrammatuur.
  • Afnemer is er zich van bewust dat het niet ongebruikelijk is dat computerprogrammatuur fouten bevat en dat de mate waarin de computerprogrammatuur geschikt is voor het doel wat Afnemer er mee beoogt samenhangt met de nauwkeurigheid waarmee Afnemer deze gespecifieerd heeft. Afnemer zal geconstateerde fouten, zijnde substantiële afwijkingen van de door Afnemer schriftelijk met PestWatcher overeengekomen specificaties, zo spoedig en zo nauwkeurig mogelijk aan PestWatcher melden. PestWatcher zal fouten welke gemeld zijn voorafgaande aan de acceptatie van de computerprogrammatuur, waarbij gebruik anders dan voor testdoeleinden als acceptatie geldt, zo spoedig mogelijk en naar beste vermogen herstellen.
  • Afnemer onderkent het belang wat PestWatcher heeft bij het inzetten van de voor hem ontwikkelde computerprogrammatuur in de standaardoplossingen van PestWatcher en zal zich hier niet tegen verzetten.
  • Afnemer erkent dat de door PestWatcher afgegeven planning voor softwareontwikkeling uitsluitend indicatief is en dat de daarin genoemde termijnen nimmer fataal kunnen zijn.


 

Bijzondere bepalingen voor Afnemers in de hoedanigheid van Gebruiker en/of Eindgebruiker

 • Verplichtingen Gebruikers/Eindgebruikers
  • De Afnemer in de hoedanigheid van Afnemer wordt geacht zelf reservekopieën te maken van de gegevens. Dit is een functionaliteit die wordt aangeboden via de PestWatcher Dienstverlening in de vorm van het rapporteren van een digitaal logboek. Ook wordt Afnemer geacht de inhoud van de reservekopieën te controleren en deze veilig te bewaren.

 

 • De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de reservekopieën en de plek waar hij deze opslaat.

 

 • De Afnemer zal er zorg voor dragen dat de Eindgebruikers die gebruik willen maken van de Dienstverlening op afstand van PestWatcher beschikken over de volgende middelen of althans de Eindgebruikers informeren dat zij deze middelen voorhanden dienen te hebben:

 

 1. een webbrowser welke op basis van de web standaarden van het W3C-consortium werkt (bijvoorbeeld een recente versie van Firefox, Safari of Chrome) met de mogelijkheid om Java-programmatuur te draaien, de actuele minimumconfiguratie zal bekend worden gemaakt door middel van de website van PestWatcher;
 2. een Toegangscode en/of Toegangsmiddel om zich toegang tot de dienst te kunnen verwerven;
 3. in het geval van scanning een scanner die gebruikt wordt om documenten in te scannen voldoen aan de voorafgaand door PestWatcher gecommuniceerde specificaties (o.a. gebruik maken van een zogenaamde TWAIN-driver);

 

 • Afnemer zal er tevens zorg voor dragen dat de door PestWatcher aan Afnemer verstrekte regels ter zake van het gebruik van de Dienstverlening van PestWatcher nageleefd zal worden door de Eindgebruikers. In dat kader zal Afnemer er ten minste zorg voor dragen dat:

 

 1. Gebruikers toereikende maatregelen nemen om Embedded Systems, Toegangscodes en vergelijkbare informatie vertrouwelijk te behandelen en onder zich te houden;
 2. Eindgebruikers de informatie met betrekking tot het Sleutels en Toegangscodes welke hen ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen.

 

 • Afnemer is zich bewust van het feit dat tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen de Dienstverlening van PestWatcher niet gericht is op gegevensopslag ten behoeve van Eindgebruikers anders dan van tijdelijke aard. Hieruit vloeit voort dat Afnemer zelf zorg zal dragen voor de archivering van door middel van de Dienstverlening verwerkte gegevens zoals mogelijk gemaakt door PestWatcher.

 

 • Afnemer is zich bewust van het feit dat de Dienstverlening van PestWatcher zich niet richt op het uitvoeren van Plaagdiermanagement voor Afnemer en dat de verantwoordelijkheid van PestWatcher zich niet verder uitstrekt dan een zo nauwgezet mogelijke verwerking van de door Afnemer aan te leveren gegevens.

 

 • Tussen partijen geldt dat informatieverkeer welke geauthentiseerd is middels een Toegangscode en/of Toegangsmiddel een gelijke bewijskracht heeft als een schriftelijke akte.

 

 

 • Zorgplicht ten aanzien vanbeveiligingsmiddelen
  • In het geval van het leveren van SaaS-diensten door PestWatcher ten behoeve van Eindgebruikers zal PestWatcher Afnemer een zogenaamde Toegangscode en/of Toegangsmiddel in bruikleen geven. Afnemer is gerechtigd deze in bruikleen aan diens Eindgebruikers te verstrekken met dien verstande dat Afnemer jegens PestWatcher het risico voor verlies, diefstal of het anderszins tenietgaan van dergelijke beveiligingsmiddelen zal dragen.

 

 • Om toegang te verkrijgen dient Afnemer per Eindgebruiker te beschikken over een Toegangscode en/of Toegangsmiddel. Per Toegangscode en/of Toegangsmiddel verkrijgt de Eindgebruiker toegang tot de SaaS-diensten van PestWatcher. De toegang tot de SaaS-diensten wordt verkregen door de Toegangscode en/of Beveiligingsmiddel in overeenstemming met de daarvoor geldende instructies.

 

 • Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat bij beëindiging van onderhavige voorwaarden respectievelijk bij vermindering van het aantal Eindgebruikers daaraan gerelateerde Toegangscodes per direct te vernietigen of Toegangsmiddelen onverwijld retour te zenden aan PestWatcher. Afnemer dient de Toegangsmiddelen onverwijld doch in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na eerdergenoemde beëindiging respectievelijk vermindering aan PestWatcher te retourneren.
 • Informatieverplichtingen
  • Afnemer dient PestWatcher te informeren over de aard van zijn bedrijfsactiviteiten en de aard van de gegevensverwerking welke op basis van de SaaS-diensten door Eindgebruikers gerealiseerd wordt in het geval Eindgebruiker reden heeft om aan te nemen dat deze anders is dan de handelingen waarvoor PestWatcher desbetreffende diensten aanbiedt. Afnemer is er zich van bewust dat PestWatcher deze informatie nodig heeft voor het vaststellen van de aard en de omvang van de te nemen beveiligingsmaatregelen.

 

 • Bij verzoeken om ondersteuning moet de Eindgebruiker in staat zijn om voldoende informatie te verschaffen, die nodig is bij het in behandeling kunnen nemen van de ondersteuning aanvraag.
 • Facturering, betaling en opschortingsrechten
  • Facturering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats op basis van geplaatste orders op Embedded Systems waarbij na levering zal plaatsvinden of op basis van maandelijkse termijnen voorafgaand aan de maand van gebruik van de SaaS-diensten.
  • Voor betaling van de maandelijkse termijnen ten behoeve van de SaaS-diensten geldt dat deze principieel per zakelijke automatische incasso zullen plaatsvinden.
  • Indien is afgeweken van betaling vooraf geldt dat de Afnemer de door haar op basis van een Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan PestWatcher zal voldoen.
  • PestWatcher is vrij in haar keuze om betaling vooraf of achteraf in te regelen op het moment dat haar dit past.
  • PestWatcher is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Afnemer volledig zijn voldaan.

 

 

 • Indien Afnemer de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft voldaan, behoudens indien hij zich heeft beroepen op inhoudelijke onjuistheid van de factuur of ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties, zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.
 • Indien Afnemer zich beroept op inhoudelijke onjuistheid van de factuur of ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties zal Afnemer in ieder geval de onbetwiste factuurbedragen voldoen binnen de in het hier voorgaande lid genoemde termijn.
 • Indien de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan PestWatcher de vordering uit handen geven, in welk geval de Afnemer naast de verschuldigde wettelijke rente bovendien gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,-.

 


 

Bijzondere voorwaarden voor Afnemers in de hoedanigheid van Distributeur

 • Marketing en promotie
  • Afnemer is uit hoofde van de hoedanigheid van Distributeur gerechtigd om Embedded Systems onder eigen naam en voor eigen rekening en risico aan te bieden aan Gebruikers en/of Plaagdiermanagementbedrijven onverlet de vrijheid voor PestWatcher om voor grootverbruikers rechtstreekse overeenkomsten tot stand te brengen.
  • Afnemer is uit hoofde van de hoedanigheid van Distributeur gerechtigd om gebruik te maken van promotiematerialen van PestWatcher en het voeren van de merknamen van PestWatcher onder vermelding van het zijn van een geautoriseerde distributeur.
  • Toegestane uitingen zijn: “<Afnemer> is een geautoriseerd distributeur van PestWatcher”.
 • Facturering, betaling en opschortingsrechten
  • Facturering door PestWatcher aan de Distributeur van de in de Overeenkomst overeengekomen inkooptarieven en daaraan verbonden prijswijzigingen ten behoeve van Embedded Systems worden, tenzij anders overeengekomen, bij/na levering in rekening gebracht aan de Distributeur.
  • PestWatcher is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen jegens zowel Distributeur op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Distributeur volledig zijn voldaan. PestWatcher zal de Distributeur informeren over het ontstaan van een dergelijke situatie.
  • Distributeur is bevoegd om een vordering van PestWatcher op een Gebruiker bevrijdend te betalen.
 • Vrijwaring en incassorisico
  • Distributeur vrijwaart PestWatcher van vorderingen van Gebruiker uit hoofde van overeenkomsten tussen PestWatcher en Distributeur. Deze vrijwaring strekt zich ook uit tot door Gebruiker opgeschorte betalingen aan PestWatcher op grond van tekortkomingen in de eigen dienstverlening van Distributeur aan Gebruiker.
  • PestWatcher is in aanvulling op de opzeggingsbevoegdheden van Artikel 10 gerechtigd om in geval van meerdere incassogeschillen met Gebruikers welke aangebracht zijn door Distributeur de autorisatie van Distributeur op te schorten of zelfs in zijn geheel te beëindigen.

 

 

Bijzondere voorwaarden voor Afnemers in de hoedanigheid van Plaagdiermanagementbedrijf

 • Verplichtingen Gebruikers en Eindgebruikers
  • Afnemer draagt er zorg voor dat Gebruikers en Eindgebruikers jegens hem ten minste de verplichtingen van Artikel 20 t/m Artikel 22 hebben en garandeert PestWatcher dan ook dat dit het geval zal zijn.
 • Marketing en promotie
  • Afnemer is als Plaagdiermanagementbedrijf gehouden om de SaaS-diensten en/of Embedded Systems van PestWatcher uitsluitend onder eigen naam en voor eigen rekening en risico in te zetten bij Gebruikers.

 

 • Toegestane uitingen zijn: “<Afnemer> is een geautoriseerd partner van PestWatcher”.
 • Ondersteuning van Gebruikers en Eindgebruikers
  • Afnemer zal als eerstelijns ondersteuning voor Gebruikers en Eindgebruikers fungeren. Afnemer heeft uitsluitend recht op ondersteuning van PestWatcher uit hoofde van zijn eigen rol als eerstelijns ondersteuner.

 

 • Indien PestWatcher van oordeel is dat de functionarissen van Afnemer belast met het bieden van eerstelijns ondersteuning aan Gebruikers en Eindgebruikers onvoldoende inhoudelijke kennis hebben kan PestWatcher van Afnemer vergen dat deze voor rekening van Afnemer afdoende opgeleid worden.

 

 • Plaagdiermanagementbedrijf en PestWatcher kunnen overeenkomen dat PestWatcher de eerstelijns ondersteuning van Gebruikers en Eindgebruikers zal verzorgen.
 • Informatieverplichtingen
  • Afnemer dient PestWatcher te informeren over de aard van de bedrijfsactiviteiten en de aard van de gegevensverwerking welke op basis van de SaaS-diensten door Gebruikers gerealiseerd wordt in het geval Afnemers reden heeft om aan te nemen dat deze anders is dan de handelingen waarvoor PestWatcher desbetreffende diensten aanbiedt. Afnemer is er zich van bewust dat PestWatcher deze informatie nodig heeft voor het vaststellen van de aard en de omvang van de te nemen beveiligingsmaatregelen ten behoeve van de aan Afnemer toe te rekenen Eindgebruikers.

 

 • Bij aanvragen voor ondersteuning aan PestWatcher dient Afnemer de daarover in de overeenkomst bepaalde procedures te volgen.

 

 • Afnemer dient in overeenkomsten door hem met de Gebruikers zorg te dragen dat deze Gebruikers ten minste de verplichtingen van Artikel 20 en 0 jegens Afnemer zullen hebben.
 • Vrijwaring en incassorisico
  • Het Plaagdiermanagementbedrijf vrijwaart PestWatcher van vorderingen van Gebruiker uit hoofde van overeenkomsten tussen PestWatcher en Plaagdiermanagementbedrijf.
  • Een incassorisico op Gebruikers door het Plaagdiermanagementbedrijf berust geheel bij het Plaagdiermanagementbedrijf.
 • Persoonsgegevens en privacy
  • Plaagdiermanagementbedrijf zal zorg dragen voor het hebben van een passende bewerkersovereenkomst tussen Plaagdiermanagementbedrijf en Gebruikers. Een passende bewerkersovereenkomst bevat ten minste de elementen uit Artikel 10.
 • Facturering, betaling en opschortingsrechten
  • Facturering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats op basis van geplaatste orders op Embedded Systems waarna levering zal plaatsvinden.
  • Afnemer zal de door haar op basis van een Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan PestWatcher voldoen.
  • Indien Afnemer de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft voldaan, behoudens indien hij zich heeft beroepen op inhoudelijke onjuistheid van de factuur of ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties, zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.
  • Indien Afnemer de verschuldigde factuurbedragen meer dan veertien (14) dagen na ontvangst van de eerste aanmaning nog niet heeft voldaan is PestWatcher gerechtigd de Dienstverlening op te schorten en overige Afnemer(s) hiervan te informeren.
  • Indien Afnemer zich beroept op inhoudelijke onjuistheid van de factuur of ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties zal Afnemer in ieder geval de onbetwiste factuurbedragen voldoen binnen de overeengekomen termijn.
  • Indien de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan PestWatcher de vordering uit handen geven, in welk geval de Afnemer naast de verschuldigde wettelijke rente bovendien gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,-.